1.
Shaira Fatkhullaevna Karimova, Nazira Tillahodjaevna Alimkhodjayeva, Khurshida Nazhmiddinovna Akbarkhodzhayeva, Gulchekhra Gaybullaevna Sulaimanova, Zulfiya Adylovna Ikramova. The Influence of Potassium Iodide and Perchlorate on the Process of Thyroid Hormones Secretion. Annals of RSCB [Internet]. 2021Mar.1 [cited 2022Dec.2];:6875-81. Available from: https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/856