1.
Hilola Gafurovna NEMATOVA, Ilkhom Ruziyevich YULDASHOV, Nurbay Chunayevich ABDULLAEV, Sanjarbek Ilhom ogli YULDASHOV. Prevalence of Allergic Diseases in School-Age Children Living in Jizzakh Region of Ruz. Annals of RSCB [Internet]. 2021Feb.1 [cited 2022Nov.29];:6206-10. Available from: https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/785