[1]
Hilola Gafurovna NEMATOVA, Ilkhom Ruziyevich YULDASHOV, Nurbay Chunayevich ABDULLAEV, Sanjarbek Ilhom ogli YULDASHOV, “Prevalence of Allergic Diseases in School-Age Children Living in Jizzakh Region of Ruz”, Annals of RSCB, pp. 6206–6210, Feb. 2021.