[1]
Shamil B. Bairambekov, Natalya V. Tyutyuma, Artem S. Sokolov, Mikhail Y. Anishko, “Improvements of the Elements of Technology of Cultivation of Watermelon in the Conditions of the Lower Volga Region”, Annals of RSCB, pp. 4639–4645, Feb. 2021.