[1]
R. S. Solanki, Akshaya Desai, “Comparative Analysis of Organ Transplantation”, Annals of RSCB, pp. 490–506, Jan. 2021.