Hilola Gafurovna NEMATOVA, Ilkhom Ruziyevich YULDASHOV, Nurbay Chunayevich ABDULLAEV, Sanjarbek Ilhom ogli YULDASHOV. 2021. “Prevalence of Allergic Diseases in School-Age Children Living in Jizzakh Region of Ruz”. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, February, 6206-10. https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/785.