(1)
Hilola Gafurovna NEMATOVA, Ilkhom Ruziyevich YULDASHOV, Nurbay Chunayevich ABDULLAEV, Sanjarbek Ilhom ogli YULDASHOV. Prevalence of Allergic Diseases in School-Age Children Living in Jizzakh Region of Ruz. Annals of RSCB 2021, 6206-6210.