(1)
Abhishek Kushwaha, Atif Abbasi, Prakhar Srivastava, Dr. Avneesh Kumar. Sports Tech Using MERN. Annals of RSCB 2021, 25, 6068-6072.