(1)
Kalpana G., Pranav Kumar K., Sudhakar J., Sowndarya P. Emotion and Sentiment Analysis Using Machine Learning. Annals of RSCB 2021, 1906-1911.