[1]
Hilola Gafurovna NEMATOVA, Ilkhom Ruziyevich YULDASHOV, Nurbay Chunayevich ABDULLAEV, Sanjarbek Ilhom ogli YULDASHOV 2021. Prevalence of Allergic Diseases in School-Age Children Living in Jizzakh Region of Ruz. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. (Feb. 2021), 6206–6210.