[1]
Zafarjon Jabbarov, Bakhrom Jobborov, Mashkura Fakhrutdinova, Shoira Iskhokova, Nodirjon Abdurakhmonov, Salomat Zakirova, Samad Makhammadiev 2021. Remediation of the Technogenic Soils . Annals of the Romanian Society for Cell Biology. (Feb. 2021), 4503–4510.